Yn Cartref Ni, rydym yn credu mewn byw yn ogystal â gofalu. Rydym ni’n elusen gofrestredig, a gweithiwn gydag oedolion ag anableddau dysgu, sy’n byw gartref. Ein nod yw eu helpu i fod mor annibynnol â phosib, cyflawni eu potensial, bod yn rhan o’u cymunedau, a byw eu breuddwydion.

Gwneud bywyd yn well

Rydym ni’n credu mewn rhoi i bobl y gefnogaeth y mae arnynt ei hangen i fyw bywyd mor llawn â phosib – bod yn egnïol, yn rhan o’r gymuned, yn ddiogel, yn hapus ac yn hyderus. Mae ein cefnogaeth yn y cartref yn helpu pobl i fwynhau bywyd mor normal â phosib.

Cefnogi oedolion ag anableddau dysgu… mwy

Credwn mewn byw yn ogystal â gofalu

Elusen sy’n canolbwyntio ar helpu pobl i fyw bywyd egnïol, annibynnol a chyflawn yw Cartref Ni. Fel yr awgryma’r enw, yr hyn a wna Cartref Ni yw: rhoi i bobl y gofal a’r gefnogaeth y mae arnynt ei hangen i fwynhau eu bywyd gartref.

Rydym yn darparu cefnogaeth i oedolion yn bennaf sydd ag anabledd dysgu. Bydd ein tîm o weithwyr cefnogi sydd wedi’u dewis yn ofalus a’u hyfforddi i safon uchel yn rhoi eich anghenion chi, neu’ch anwyliaid, yn gyntaf.

Darllenwch ragor…