Mae Sarah yn eiriolwr brwd dros y bobl a gefnogwn, gan eu helpu i fwynhau gweithgareddau a chymdeithasu.

Ein Tîm

Rhan bwysicaf ein sefydliad: ein tîm ymroddedig

Rydym ni’n credu mai pobl sy’n bwysig yn ein rôl ni – dod o hyd i’r staff iawn i gefnogi ein cleientiaid, ac yna sicrhau eu bod yn cael yr hyfforddiant iawn. Dyna pam ein bod yn gwario dros 95% o’n hincwm ar gostau staff, gyda’r rhan fwyaf o’r 5% sy’n weddill yn cael ei fuddsoddi ar ddatblygu a hyfforddi staff.

Mae gennym drosiant staff eithriadol o isel – fel yn 2011, mae 60% o’n tîm wedi gweithio i ni ers dros bum mlynedd, ac mae 30% wedi gweithio i ni ers dros 10 mlynedd.

Hyfforddiant a Chymwysterau

Mae’n ofynnol i’r holl staff cefnogi wneud NVQ Lefel 2 mewn Gofal Cymdeithasol, a rhoddir cyfle i’r holl staff gwblhau NVQ Lefel 3 mewn Gofal Cymdeithasol.

Mae hefyd yn ofynnol i’r staff gwblhau amrywiol gyrsiau hyfforddiant, er mwyn bodloni’r gofynion hyfforddiant craidd a pherson-benodol. Yn ogystal, cynigir hyfforddiant ad-hoc bob blwyddyn, fel rhan o ymrwymiad y cwmni i ddatblygiad a hyfforddiant heb ei ail ac i wella sgiliau ei weithlu.

Dyfarniad Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae Cartref Ni yn falch o gael ei achredu yn “Fuddsoddwr mewn Pobl”, gan adlewyrchu ein hymrwymiad parhaus i hyfforddi a datblygu staff. Cynhelir yr asesiadau bob tair blynedd gan gynrychiolydd a enwir gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n cynnwys archwiliad manwl o Gynllun Hyfforddiant a Datblygu’r cwmni, a’i drefniadau Goruchwylio a Datblygu. Caiff dros ugain o’r staff eu cyfweld fel arfer. Cafodd ein hachrediad ei ail ddyfarnu’n ddiweddar am dair blynedd arall.

Gwobrau Gofal Cymru

Yn 2010 a 2011, enwebwyd staff cefnogi Cartref Ni am y Gwobrau Gofal Cymru uchel eu bri. Er mor gryf oedd y cystadleuwyr eraill, llwyddom i ennill y gwobrau canlynol:

Gwobr Ymarferwr Gofal Byw â Chefnogaeth AUR
Gwobr Urddas mewn Gofal AUR
Gwobr Iechyd a Diogelwch Gofal Cymdeithasol ARIAN
Gwobr Newydd-ddyfodiad Eithriadol ARIAN

Os hoffech siarad gyda ni am sut all Cartref Ni eich helpu chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ymwelwch â’n tudalen Cysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Os ydych chi’n credu efallai bod gennych chi’r sgiliau iawn i fod yn rhan o’n tîm ymroddedig, ymwelwch â’n tudalen Gyrfaoedd i weld y cyfleoedd gwaith sydd ar gael gyda ni ar hyn o bryd.