Richard yn mwynhau amser i fyfyrio ar noswaith gymdeithasol a gynhaliwyd gan Cartref Ni.

Gair amdanom ni

Sut ydym wedi ein trefnu:

Sefydliad nid-er-elw ac elusen gofrestredig yw Cartref Ni. Rydym yn falch o fod wedi cefnogi oedolion yn bennaf sydd ag anableddau dysgu yng Nghymru ers dros ugain mlynedd.

Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n cadw golwg ar yr elusen. Mae tri o’n hymddiriedolwyr yn berthnasau i bobl a gefnogwn. Mae hyn yn helpu i sicrhau ein bod bob amser yn cadw ein golwg ar yr hyn sy’n bwysig o safbwynt cyflenwi gwasanaethau. Y bwrdd sy’n darparu cyfeiriad strategol y Prif Weithredwr sy’n rhedeg y cwmni o ddydd i ddydd. Mae’r bwrdd yn cynnal cyfarfodydd chwarterol ffurfiol, ond mae hefyd yn gwneud ei ran gydol y flwyddyn ar sail ad hoc, fel rhan o’n proses Sicrhau Ansawdd.

Nesaf, mae gennym dîm o reolwyr, gyda phob un yn gyfrifol am nifer o dimau o staff cefnogi. Y gweithwyr cefnogi sy’n cyflenwi’r gefnogaeth ddydd i ddydd. Gan ein bod yn credu ei bod yn hanfodol i’r tîm rheoli fod â dealltwriaeth drylwyr o’n cleientiaid a’u hanghenion, bydd ein rheolwr yn ymweld â chartref ein defnyddwyr gwasanaethau o leiaf unwaith yr wythnos.

Ein manylion:

Cartref Ni Cyf
Old Bank Chambers
Stryd Fawr
Llanelwy
Sir Ddinbych LL17 0RD

Teleffon: 01745 584527

Rhif Cofrestru Elusen: 1071424

Rhif cofrestru cwmni yn y DU 02591631

E-bost: info@cartrefni.com

Gwefan: www.cartrefni.com

Os hoffech siarad gyda ni am sut all Cartref Ni eich helpu chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ymwelwch â’n tudalen Cysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Os hoffech ddysgu rhagor am ein staff cyfeillgar, gofalgar a chwbl gymwys, ymwelwch â thudalen Tîm Cartref Ni.