David a Joshua yn mwynhau mynd am dro yn lleol ar Draeth Talacre.

Gwasanaethau

Cartref Ni: yn cefnogi oedolion ag anableddau dysgu sy’n byw gartref

Y math o gefnogaeth y gall Cartref Ni ei darparu

Mae Byw â Chefnogaeth yn galluogi unigolion i fyw bywyd cyflawn yn eu cartref eu hunain, fel rhan annatod o’u cymuned leol. Weithiau, bydd unigolyn yn dewis rhannu ei gartref ef/hi gydag eraill; weithiau maent yn dewis byw eu hunain.

Efallai bod ar ein cleientiaid angen arweiniad a chymorth gyda thasgau bob dydd fel coginio, siopa, rheoli arian a glanhau. Efallai bod gan eraill anghenion gofal personol. Mae gan staff Cartref Ni gyfoeth o brofiad yn rhoi cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan ddarparu gwasanaeth unigryw i bob cleient. Caiff y gwasanaeth hwn ei adolygu a’i addasu yn unol â’u hanghenion newidiol, eu dymuniadau a’u dyheadau.

Darperir llety fel arfer drwy gyfrwng Cymdeithas Dai, sy’n gweithredu fel Landlord, ac sy’n cynnal yr eiddo i’r safon sy’n ofynnol. Mae gan bob unigolyn rydym ni’n ei gefnogi Gytundeb Tenantiaeth ac mae ein gweithwyr cefnogi yn eu helpu i ddeall eu hawliau a’u rhwymedigaethau fel Tenantiaid.

Weithiau, grŵp neu unigolyn preifat sy’n berchen ar y llety. Unwaith eto, byddai gan y cleient Gytundeb Tenantiaeth a byddai staff Cartref Ni yn ei helpu i ddeall ei hawliau a’i rwymedigaethau fel Tenant. Os hoffech siarad gyda ni am sut all Cartref Ni eich helpu chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ymwelwch â’n tudalen Cysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Os hoffech wybod sut mae Cartref Ni yn cael ei redeg, ymwelwch â ‘Gair amdanom ni’ i gael gwybod rhagor